ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP TRONG TIẾN TRÌNH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Thái Tôn Phùng Diễm, Trần Thị Lệ Ninh

Abstract


Đánh giá đồng cấp (peer feedback) đối với tiến trình viết đoạn văn tiếng Anh được xem là một hoạt động hữu ích giúp người học, đặt biệt là sinh viên năm thứ nhất có cơ hội học tập lẫn nhau để cùng cải thiện kỹ năng viết. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tìm hiểu về việc thực hiện hoạt động đánh giá đồng cấp trong quá trình sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tham gia viết đoạn văn. Một khảo sát đã được tiến hành đối với 100 sinh viên từ 3 lớp đang học kỹ năng viết đoạn văn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên năm thứ nhất tham gia hoạt động này khá thường xuyên và thời gian thực hiện diễn ra ngay sau khi bản viết nháp (First draft) hoàn thành. Ngoài ra, đa số sinh viên đánh giá cao tính hiệu quả của việc giúp nhau trao đổi nhận xét, góp ý chỉnh sửa bài viết để cải thiện sản phẩm viết cuối cùng (Final product). Tuy nhiên, một vài sinh viên cũng cho rằng hoạt động đánh giá đồng cấp (ĐGĐC) không được giáo viên hướng dẫn cụ thể nên họ chưa hiểu rõ để thực hiện hoạt động này một cách có hiệu quả.

Keywords


Đánh giá đồng cấp, tiến trình viết đoạn văn tiếng Anh, Bản nháp đầu tiên, sản phẩm viết cuối cùng

Refbacks

  • There are currently no refbacks.