Search


 
Issue Title
 
Vol 6, No 3 (2022): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU VỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁC HÀM Ý ỨNG DỤNG TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Abstract  PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Thanh Hải, Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hồ Hoàng Thuỷ
 
Vol 6, No 1 (2022): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐÁNH GIÁ ĐỒNG CẤP TRONG TIẾN TRÌNH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ Abstract  PDF (Tiếng Việt)
Thái Tôn Phùng Diễm, Trần Thị Lệ Ninh
 
Vol 3, No 3 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SCHOOLOGY ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH KỸ NĂNG NGHE Abstract  PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Thanh Thảo, Lê Thị Hồng Phương
 
Vol 1, No 2 (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC Abstract  PDF (47-64) (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Hùng
 
Vol 1, No 1 (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH LE NOUVEAU TAXI 1 DÀNH CHO KHỐI NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN Abstract  PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Kim Trâm, Trần Thị Bích Ngọc
 
0 - 0 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"