Editorial Policies

Focus and Scope

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

1. Bài nhận đăng là bài trình bày kết quả nghiên cứu khoa học có chất lượng và tính mới trong lĩnh vực khoa học ngôn ngữ và văn hóa. Bài viết chưa được công bố ở bất kỳ ấn phẩm, tạp chí nào và không đang được xem xét đăng ở tạp chí hay ấn phẩm khoa học nào dưới bất cứ hình thức nào.Tạp chí không gửi lại bài viết cho tác giả trong trường hợp bài không được chọn đăng.

2. Bài viết phải được soạn thảo trên file Word, dài không quá 12 trang (tính cả phần tài liệu tham khảo và phần phụ lục). Hình thức trình bày như sau: khổ giấy A4; kích thước lề trang: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 2cm, lề phải 2cm; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11; khoảng cách dòng 1.15 lines; khoảng cách giữa các đoạn: trước 6pt và sau 3pt.
3. Ngôn ngữ trong bài viết cần có văn phong mạch lạc, không sai chính tả, chính xác, cô đọng, súc tích. Nếu là tiếng Anh thì theo hệ chính tả của Hoa Kỳ (American English spelling).
4. Bài viết phải nêu bật được những kết quả nghiên cứu của tác giả và phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học bao gồm: phần tóm tắt, đặt vấn đề, nội dung bao gồm cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.
4.1. Tên bài viết (Title): ngắn gọn, cô đọng phản ánh trực tiếp nội dung của bài viết, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài vừa phải không quá 15 từ, viết chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14, nằm giữa trang.
4.2.Tóm tắt (Abstract): 1 tóm tắt bằng tiếng Việt và 1 tóm tắt bằng tiếng Anh, phản ánh nội dung cơ bản của bài báo, tối thiểu 120 từ và tối đa 150 từ, cỡ chữ 10, lề trái 1cm, lề phải 1cm, cách dòng 1.0 line.
4.3.Từ khóa (Keywords): quan trọng đối với nội dung của bài viết, gồm 2 phần bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 5 từ, đặt ở dưới phần tóm tắt.
5. Quy định trình bày bảng biểu, hình vẽ, ký hiệu, công thức: Số bảng biểu, hình vẽ, được đánh số thứ tự liên tục (từ số 1), tên bảng, biểu ngắn gọn, không quá 12 từ, nếu trích phải ghi nguồn rõ. Tên của bảng, biểu đặt trên bảng, biểu; tên của sơ đồ, hình đặt dưới sơ đồ, hình; cỡ chữ 10. Trong bài viết, khi tham chiếu bảng, biểu, sơ đồ, tác giả cần chỉ rõ số của bảng, biểu, sơ đồ đó (ví dụ Bảng 1), không sử dụng cụm từ như “hình trên” hay “bảng dưới đây”.
6. Trích dẫn trong bài viết: Nếu là tác giả nước ngoài thì trích họ của tác giả, ví dụ: “Theo Smith (2013),…” hoặc… (Smith, 2013). Nếu tác giả là người Việt Nam thì trích đầy đủ họ và tên, ví dụ: “Cao Xuân Hạo (2003) cho rằng…”.Các phần trích nguyên văn thì phải đi kèm số trang từ bản gốc. Chỉ trích dẫn các tài liệu quan trọng với nội dung bài viết. Hạn chế trích dẫn từ các nguồn không chính thức hoặc chưa xuất bản (Ví dụ: luận án, luận văn).
7. Bài viết không sử dụng chú thích (footnote). Lời cảm ơn (nếu có) đặt ở ngay sau phần kết luận và không quá 25 từ, sử dụng diễn đạt cố định sau: (Các) tác giả bài báo cảm ơn…
8. Tài liệu tham khảo (References): Sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC của họ tác giả (surname). Liệt kê toàn bộ các tài liệu có trích dẫn trong bài viết, số lượng không quá 12 tài liệu. Không đánh số thứ tự tài liệu tham khảo. Cách thức trình bày theo format của Hiệp hội Tâm lý Hoa kỳ (APA -American Psychology Association Citation format - 6th edition), là hình thức trích dẫn phổ biến trong các văn bản khoa học ngôn ngữ xã hội. Xem các ví dụ dưới:
-Sách:
Họ, T. (năm xuất bản).Tên sách. Nơi xuất bản (thành phố): Nhà xuất bản.
Ví dụ:
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991).APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
Cao Xuân Hạo (1999). Câu trong tiếng Việt.Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.
- Chương sách:
Họ, T. (năm xuất bản).Tên chương sách. Trong/In + Tên. H + (Ed./Eds.),Tên sách (pp. trang đầu-trang cuối của chương). Nơi xuất bản (thành phố): Nhà xuất bản.
Ví dụ:
White, C. (2008). Language learning strategies in independent language learning: An overview. In T. W. Lewis & M. S. Hurd (Eds.), Language learning strategies in independent settings (pp. 3-24). Clevedon, England: Multilingual Matters.
- Bài báo trên tạp chí:
Họ, T. (năm xuất bản).Tên bài nghiên cứu.Tên Tạp Chí Khoa Học, tập(số), trang đầu-trang cuối.
Ví dụ:
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles.Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55(2), 893-896.
- Tài liệu Internet:
Tên tác giả (Họ, T.)/Tổ chức. (thời điểm đăng tải). Tựa đề tờ báo. Tựa đề tài liệu tham khảo trên Internet.Tập(số). Truy cập từ (link tàiliệu) http://www.abcdefghklmn.com/
Ví dụ:
Bernstein, M. (2002). Ten tips on writing the living Web. A list apart: For people who make websites, 149. Retrieved on May 3rd 2015 (Truy cập vào ngày 3 tháng 5 năm 2015) from: http://www.alistapart.com/articles/writeliving
-Bài báo đăng trong Kỷ yếu Hội thảo:
Họ. T. (năm). Tên bài báo trích trong Kỷ yếu. Tên của Kỷ yếu Hội thảo (pp. trang đầu-trang cuối). Nơi xuất bản.
Ví dụ:
Wang, W. (2006). Exploring teachers’ beliefs and practice in the implementation of a new English language curriculum in China: Case studies. Proceedings of the Conference on Asia-Pacific Educational Research (Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu giáo dục Châu Á- Thái Bình Dương) (pp. 3-14). Hong Kong.
-Luận văn, luận án chưa xuất bản:
Họ, T. (năm). Tên luận án/luận văn. Luận án Tiến sĩ/Thạc sĩ chưa xuất bản. Nơi xuất bản.
Ví dụ:
Garskof, M. S. (2004). Motivating teachers with nonfinancial incentive: The relationships of compensatory time, job, and the need to achieve to the job satisfaction of high school teachers in New York City. Unpublished doctoral dissertation. New York University.
9. Phần phụ lục trình bày các công cụ thu số liệu có kết quả trình bày trong bài viết.
10. Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.
Để hỗ trợ quá trình phản biện khách quan và bảo mật, tác giả bài viết cung cấp trên trang đầu tiên của tệp (File) bài viết các thông tin theo thứ tự sau:
Tên của bài viết – Họ tên đầy đủ của tác giả - Tên và địa chỉ cơ quan công tác - Địa chỉ email.
Từ trang thứ 2 của file tác giả trình bày bài viết và không để lại bất cứ thông tin gì thể hiện danh tính tác giả của bài viết.

Tạp chí sử dụng phần mềm mở kiểm tra đạo văn Plagiarism Checker Free: https://plagiarismdetector.net

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. The article to be published is the result of scientific research with quality and originality in the field of language and culture sciences. The article has not been published in any journals or periodicals and is not being considered for publication in any scientific journals. HUFILAC will not return the manuscript if the paper is not selected.
2. The text of the article must be typed as a Microsoft Word document (doc file) of no more than 10 pages (including references and appendices). The format is as follows: A4 paper size; margins: top 2cm, bottom 2cm, left 2cm, right 2cm; Times New Roman font; font size 12; line spacing 1.15 lines; paragraph spacing: before 6pt and after 3pt.
3. The language in the article should be coherent, accurate, concise, and free of spelling mistakes. English manuscripts must be in American English spelling.
4. The paper must highlight the research results and follow the organization and layout of a scientific article, including such parts as abstract, introduction, literature review, methodology, research results, discussion, conclusion, references and appendices.
4.1. The article title: concise and specific, informative, in both Vietnamese and English, in not more than 15 words, in bold capital letters, size 15, center-aligned.
4.2. Article abstract: basically reflecting the contents of the article, in both Vietnamese and English, about 120-150 words, font size 11, left margin 4cm, right margin 3cm, line spacing 1.0.
4.3. Keywords: relevant to the contents of the article, in both Vietnamese and English, up to 5 words, following the abstract.
5. Formatting rules for tables, charts, figures, symbols, formulas: Tables, figures are numbered continuously (from 1); table and figure captions should be brief, in no more than 12 words with specified source (if quoted). The caption of a table is put above it, and the caption of a figure, is placed below it, font size 10 and center-aligned. In the article, when referring to a table or figure the author should specify its number (for example, Table 1), instead of using phrases like "the picture above" or "the table below".
6. Citation in the article: If a citation is from a foreign author, use his/her last name, for example, "According to Smith (2013),..." or ... (Smith, 2013). If the author is Vietnamese, use the full names, for example: "Cao Xuan Hao (2003) states that...". All direct quotations must have the bibliographic source indicated, including the number of the page where they appear in the source. Citation must be relevant to the article contents and citation from unofficial or unpublished sources (e.g., theses, dissertations) should be limited.
7. Use no footnote in the text. Acknowledgment (if any) is placed immediately after the conclusion and in no more than 25 words, using the following expression: The author(s) would like to thank... for…
8. References: Arrange references in alphabetical order by the author’s surname. List all references cited in the article, whose number is no more than 12. Do not number the references in any way. Use APA format (American Psychology Association Citation format – 6th edition), which is a commonly used way of citing references in the documents of linguistics and social sciences. See the illustrating examples below:
- Book:
Last name, Initials. (year of publication). Book's title. Place of publication (city): Publisher.
Example:
Calfee, R. C., &Valencia, R. R. (1991).APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.
- Book chapter:
Last name, Initials. (year of publication). Title of the chapter. (giving information about the editor(s) and book: "In” + initials of the editor’s names + "(Ed./Eds.),") Title of the book (pp. page numbers). Place of publication (city): Publisher.
Example:
White, C. (2008). Language learning strategies in independent language learning: An overview. In T. W. Lewis & M. S. Hurd (Eds.), Language learning strategies in independent settings (pp. 3-24). Clevedon, England: Multilingual Matters.
- Journal article:
Last name, Initials. (year of publication). Article title. Title of Scientific journal, volume (issue), first page-last page.
Example:
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55(2), 893-896.
- Reference from the Internet:
Author's name. (Last, Initials)/Institution. (Time of posting). Article title. Internet reference title. Volume (issue). Retrieved from (reference link) http://www.abc.com/
Example:
Bernstein, M. (2002). Ten tips on writing the living Web. A list apart: For people who make websites, 149. Retrieved on May 3rd 2015 from http://www.alistapart. com/articles/writeliving
-Article published in conference/workshop proceedings:
Last, Initials. (year of publication). Article title. Prpceedings title (pp. page numbers). Place of publication (city): Publisher.
Example:
Exa Wang, W. (2006). Exploring teachers’ beliefs and practice in the implementation of a new English language curriculum in China: Case studies. Proceedings of the Conference on Asia-Pacific Educational Research (pp. 3-14). Hong Kong.
- Unpublished thesis/dissertation
Last, Initials. (year of publication). Article title. Unpublished thesis/dissertation. Place of publication (city): Publisher.
Example:
Garskof, M. S. (2004). Motivating teachers with nonfinancial incentive: The relationships of compensatory time, job, and the need to achieve to the job satisfaction of high school teachers in New York City. Unpublished doctoral dissertation. New York University.
9. The appendix is for presenting the data collecting tools for the results presented in the article.
10. Authors are fully responsible and legally held liable for the contents of the article, the sources of the citations.

To assist the objective and confidential review process, the article author(s) should provide the first page of the text with personal information in the following order: Name of the article – Full names of the author(s) – Name and address of the institution where the author works – E-mail address.
From page 2 onward, the author(s) types the article contents only, not including any personal or institutional information leading to their identity.

 The Plagiarism Checker Free is used to detect the originality of your paper https://plagiarismdetector.net

 

Section Policies

TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

 

 

Publication Frequency

 

 

Open Access Policy