TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

ISSN (Print) : 2525 - 2674

ISSN (Online) :

Editor-in-chief: Bao Kham

Sub-editor: Vo Thi Lien Huong

Editorial assistants: Nguyen Nu Hanh Hien - Doan Trieu Man

Hue University of Foreign Languages

Address: 57 Nguyen Khoa Chiem, Hue city   Email: tapchinnvh@hueuni.edu.vn 

 

Bộ Thông tin & Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in số 580/GP-BTTTT vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 cho Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ có tên chính thức là Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, tên tiếng Anh là Journal of Inquiry into Languages and Cultures. Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa là sự phát triển và kế thừa kinh nghiệm xuất bản ấn phẩm khoa học Thông báo khoa học của Trường được phát hành định kỳ 3 số mỗi năm từ năm 2004 đến 2016. Tạp chí được phát hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh, định kỳ 4 tháng 1 số. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số quốc tế ISSN 2525-2674 cho Tạp chí vào ngày 26 tháng 5 năm 2017. Tạp chí đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học có chất lượng, có tính mới trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa, cập nhật thông tin khoa học với mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu về khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.
 

Vol 8, No 1 (2024): TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Table of Contents

TẠP CHÍ KHOA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA

Nguyen Thi Bao Chau, Audiva Nur Rahma Putri
Pham Ngoc Truong Linh
Bui Phu Hung
Hoang Thi Hanh Nguyen, Truong Bach Le
Phan Thị Thanh Thảo
Huynh Thi Nha Nha, Phan Quỳnh Như
Thi Ngoc Minh Thuy, Le Thach Son, Nguyen Thi Phuong Nam
Truong Thi Ngoc Linh, Phan Do Quynh Tram
Hoang Phuoc Thuy Tien, Pham Hồng Anh
Lê Thị Hiếu Ngân, Đỗ Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Bảo Trang